O piśmie

Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich,
ISSN 1641-7747

„Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
ukazuje się od 2001 roku. Jest to czasopismo o charakterze naukowym, na
którego łamach publikowane są prace dotyczące nie tylko tytułowego
Stargardu, ale i Pomorza rozumianego historycznie – w granicach Księstwa
Pomorskiego. Z tego względu rocznik od II do VIII tomu nosił podtytuł:
Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza.

W 2015 roku zakres tematyczny został rozszerzony o ziemie nadbałtyckie.

Rocznik podzielony jest na kilka bloków tematycznych, z których część, jak
np. Artykuły i rozprawy, Sprawozdania z działalności Muzeum
Archeologiczno-Historycznego, Recenzje i omówienia ma charakter stały i
pojawia się niemal niezmiennie od początku. Od tomu VII taki charakter mają
także Odkrycia i badania archeologiczne. Pozostałe działy jak: Zabytki Ziemi
Stargardzkiej, Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego,
Bibliografia do historii regionu stargardzkiego, Źródła do dziejów regionu
stargardzkiego, Nabytki pojawiają się jedynie w wybranych tomach.

Wersja papierowa jest pierwotną wersją czasopisma.